Dekorami

Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego dekorami.pl oraz określa zasady wykonywania tych umów. Regulamin określa prawa i obowiązki serwisu www.dekorami.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Właścicielem serwisu dekorami.pl, administratorem danych oraz sprzedawcą jest spółka technoCOLOR z siedzibą w Katowice, ul. Rolna 60, NIP 954 00 25 497, REGON 272657203, Nr wpisu do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki 28163/93819 (nazywana dalej Sprzedawcą). Aktualne dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt

Przedmiot działalności serwisu

Serwis DEKORAMI umożliwia zamawianie fototapet, obrazów, naklejek, plakatów i innych elementów dekoracji ścian i wyposażenia wnętrz. Produkty wykonywane są na indywidualne zamówienie Klienta, z wykorzystaniem przesłanego lub wybranego z bazy zdjęcia lub grafiki oraz z uwzględnieniem podanych wymiarów, wybranego materiału i dodatków.

Warunki realizacja zamówienia

Złożenie zamówienia odbywa się za pomocą funkcjonalności serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.dekorami.pl. Przy czym, zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że dla dokonania zamówienia niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet, aktualna wersja przeglądarki Chrome, Mozilla, Internet Explorer, Opera oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email). W przypadku korzystania ze starszych wersji przeglądarki internetowej możliwe jest nieprawidłowe wyświetlanie się strony lub nieprawidłowe działanie niektórych funkcji. Aktualnie nie jest dostępna wersja serwisu na telefony komórkowe.

Wysłanie przez Klienta zamówienia do realizacji jest równoznaczne z akceptacją cen, specyfikacji produktów i usług oraz warunków realizacji zlecenia. Specyfikacja produktów i materiałów dostępna jest na stronie w odpowiednich zakładkach. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące produktów, zdjęć, druku oraz działania serwisu dostępne są w zakładce Pytania i odpowiedzi

Procedura składania zamówienia opisana jest w zakładce Jak zamawiać

Ceny i warunki dostaw opisane są w zakładce Dostawy

Ceny produktów i dostawy podliczane przez serwis są ostateczne i obowiązujące obie strony. 

Wysłanie zamówienia przez stronę Dekorami traktuje się jako zawarcie umowy na wykonanie usługi.

Klient deklaruje, że posiada prawa autorskie do wszystkich zdjęć i innych elementów projektu, które przesłał do druku i nie narusza swoim działaniem praw osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość użytych przez Klienta materiałów.

Ceny  i warunki płatności.

Wszystkie ceny podawane na stronie DEKORAMI zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. W trakcie wyceniania zamówienia w module konfiguracji produktu, doliczana jest oplata licencyjna za wykorzystanie obrazu. Cena wykorzystania danego obrazu jest ustalana przez bank zdjęć Fotolia. Koszt dostawy doliczany jest w koszyku. Kody rabatowe rozliczane są w koszyku.

Zapłatę za zamówione produkty można uiścić przelewem tradycyjnym na konto, kartą płatniczą lub przelewem on-line poprzez system PayU zintegrowany z serwisem DEKORAMI, a także gotówką lub kartą płatniczą w punkcie obsługi (przedpłata)

Nie realizujemy dostaw za pobraniem pocztowym lub kurierskim. Do przesyłki dołączony zostanie paragon sprzedaży lub faktura. Żądanie wystawienia faktury należy umieścić w uwagach do zlecenia, podając niezbędne dane.

Wpłaty należy dokonać maksymalnie w ciągu 7 dni od daty wysłania zamówienia. Po tym terminie projekt może zostać usunięty z serwera, a zamówienie anulowane.

Termin realizacji

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Dostępne terminy realizacji zlecenia określone są w zakładce Dostawa i liczą się od daty zapłaty. Za dni robocze uznaje się: poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 -17.00. Zlecenia wysyłane są codziennie, w dniu realizacji lub w kolejnym dniu roboczym. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających realizację zlecenia w podanym terminie, klient zostanie o tym poinformowany.

Zamówienia dostarczamy za pośrednictwem kuriera. Istnieje też możliwość odbioru osobistego w punkcie obsługi w Katowicach, ul. Jagiellońska 16 codziennie w godzinach 8.00 -17.00

Reklamacje i zwroty.

Sprzedający odpowiada za wady przedmiotu zamówienia na zasadach określonych przez Kodeks cywilny. Reklamacji podlegają:

  • wady fizyczne produktu powstałe w wyniku błędu w procesie produkcyjnym
  • rozbieżność pomiędzy zawartością dostarczonej przesyłki, a treścią zamówienia
  • uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Przed instalacją produktu na ścianie należy, zgodnie z instrukcją, sprawdzić czy produkt jest wolny od wad. Reklamację dotyczącą ewentualnych wad fototapet, typu różnice kolorystyczne pomiędzy brytami, niezgodności wzoru pomiędzy brytami lub inne niezgodności pomiędzy brytami należy zgłosić przed zamontowaniem jej na ścianie.     

Reklamacji nie podlegają:

  • niewielkie różnice kolorystyczne pomiędzy odcieniem koloru widzianego przez Klienta na monitorze a wydrukiem. Takie różnice są naturalne i wynikają z różnego sposobu budowania koloru na monitorze i w druku oraz indywidualnymi ustawieniami monitora.
  • jakość zdjęć i grafik, które są dostarczone na zasadach „jakimi są”
  • jakość druku wynikająca z przesłania przez Klienta za niskiej jakości zdjęć, o niskiej rozdzielczości, zdjęć niedoświetlonych, prześwietlonych, itd.
  • uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu lub montażu niezgodnie z instrukcją lub normalnego zużycia.

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient powinien zgłosić reklamację przed upływem 24 miesięcy od daty sprzedaży i dwóch miesięcy od zauważenia wady.  Reklamacje należy złożyć pocztą elektroniczną lub tradycyjną z załączonym opisem wady, skanem lub kopią dowodu zakupu i dokumentacją fotograficzną zauważonej wady. Klient może zostać poproszony o odesłanie reklamowanego towaru celem rozpatrzenia zasadności reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania informacji przez Sprzedawcę. Produkt wolny od wad zostanie wysłany w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania protokołu i dowodu zakupu. Sprzedawca zwróci poniesione przez Użytkownika koszty wysyłki za odesłanie wadliwego produktu. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Użytkownik.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb  Produkty dostępne w serwisie DEKORAMI wykonywane wyłącznie na indywidualne zamówienie zgodnie ze specyfikacją klienta, ściśle związane z osobą kupującego. Wobec powyższego informujemy, że odstąpienie od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastodniowym przy tego rodzaju sprzedaży nie przysługuje.

Rozstrzyganie sporów

1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

2. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzyg-nięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

3. Formularze wniosków, o których mowa powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

4. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

5. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

6. Zamawiający, będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

Ochrona danych osobowych

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia złożenie zamówienia. Dokonując zakupu bądź rejestracji w serwisie Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Dane będą wykorzystywane jedynie jednorazowo do realizacji zamówienie, chyba, że klient wyraził zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych. W trakcie realizacji zamówienia dane mogą by udostępniane firmie kurierskiej oraz operatorowi płatności on-line.

Prawa autorskie

Obrazy (zdjęcia i grafiki) dostępne w Kolekcjach, Galerii Koloru, Tematach i Koncepcjach stanowią własność banku zdjęć Fotolia lub Strony Trzeciej – Autorów tych prac, oraz że są chronione prawem własności intelektualnej, włączając wszelkie prawa autorskie, ochronę znaków towarowych i inne podobne prawa. Fotolia oraz jej licencjodawcy zachowują wszystkie prawa własności do obrazów, które są chronione prawem autorskim, zastrzeżonym znakiem towarowym lub innymi prawami własności intelektualnej banku zdjęć Fotolia lub jego licencjodawców. Obrazy te nie mogą one być kopiowane, rozpowszechniane lub zmieniane. Niedozwolone jest ich używanie w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu, będącym niezgodnym z prawem lub z regulacjami prawnymi, szkodzącym osobom prywatnym, włączając w to nieograniczone prawa do własności intelektualnej, prawa prywatności lub prawa jednostki. Ten serwis używa API Fotolia, ale nie jest certyfikowany, wspierany ani sponsorowany przez Fotolia, a Sprzedawca nie jest powiązany, ani nie pozostaje w żadnym związku z Fotolia.

Postanowienia końcowe

Informacje znajdujące się na www.dekorami.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę w Aktualnościach, na stronie głównej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu w terminie 14 dni przed wprowadzeniem przedmiotowych zmian w życie. W przypadku niezaakceptowania tych zmian przez Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika, obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 25 grudnia 2014 oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Sądem rozstrzygającym spory nierozstrzygnięte na drodze polubownej z klientem będącym konsumentem, jest Sąd Rejonowy z zastosowaniem ogólnej właściwości miejscowej, a z klientem niebędącym konsumentem sadowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.»    Regulamin
»    Dostawa
»    Jak zamawiać?

Stopka Belka-dolna-wybrane-banki