Regulamin
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu serwisu internetowego dekorami.pl oraz określa zasady wykonywania tych umów. Regulamin określa prawa i obowiązki właściciela serwisu www.dekorami.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Właścicielem serwisu dekorami.pl, administratorem danych oraz sprzedawcą jest spółka technoCOLOR z siedzibą w Katowice, ul. Rolna 60, NIP 954 00 25 497, REGON 272657203, Nr wpisu do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki 28163/93819 (nazywana dalej Sprzedawcą). Aktualne dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt
Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Klientem mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Od 1.01.2021 osoby fizyczne prowadzące działalność w oparciu o wpis do CEiDG kupujący towary lub usługi w celach związanych z działalnością gospodarczą, a które nie mają charakteru zawodowego uzyskują dodatkowe uprawnienia, a mianowicie prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, poza przypadkami wyłączeń przedmiotowych opisanych w sekcji Reklamacje i Zwroty oraz uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Każdy Klient korzystający ze strony ma obowiązek podania w formularzu zamówienia pełnych i zgodnych z prawdą danych, korzystania z strony w sposób nie ingerujący w jego funkcjonowanie, korzystania ze strony w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz samego serwisu, korzystania ze treści zamieszczonych na stronie w zakresie własnego użytku, niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Poprzez złożenie zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Postanowienia niniejszego
Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedawcy, chyba że zawarto z Klientem odmienną umowę.

Prezentowane w serwisie cenniki, otrzymane wyceny, reklamy oraz inne informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Są one zaproszeniem do zawarcia umowy przed przedstawieniem oferty kupna. 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Klientów w ramach realizacji zamówień oraz za szkody wynikłe z podania przez Klienta fałszywych lub błędnych danych w zamówieniu. Za wszelkie wynikłe z tego faktu szkody odpowiedzialność ponosi Klient.  

Przedmiot działalności serwisu
Serwis DEKORAMI prezentuje ofertę tapet na wymiar pod indywidualne zamówienie klienta.   Serwis nie  jest sklepem internetowym i nie umożliwia zakupu on-line. Konta użytkowników zakładane są jedynie podmiotom profesjonalnym współpracującym z właścicielem serwisu.

Warunki realizacja zamówienia
Procedura składania zamówienia oraz warunki dostaw opisana jest w zakładce Informacje
Ceny produktów i ewentualnego montażu kalkulowane są na indywidualne zapytanie. Ostateczna wiążąca cena podana jest na fakturze proforma. Zamówienia realizowane są po opłaceniu pełnej kwoty faktury pro-forma. Klient zobowiązany jest poinformować w mailu potwierdzającym zamówienie jaki dokument sprzedaży ma zostać wystawiony do otrzymanej płatności. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami po wystawieniu paragonu nie jest już możliwa zmiana na fakturę VAT
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Dostępne terminy realizacji zlecenia określone są w zakładce Jak zamawiać i liczą się od daty zapłaty. Za dni robocze uznaje się: poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 -17.00. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających realizację zlecenia w podanym terminie, klient zostanie o tym poinformowany.
Zamówienia dostarczamy za pośrednictwem kuriera. Istnieje też możliwość odbioru osobistego w punkcie obsługi w Katowicach, ul. Rolna 60 po wcześniejszym uzgodnieniu.
Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
Klient zamawiający wydruk tapety z własnego pliku deklaruje, że posiada prawa autorskie do wszystkich zdjęć i innych elementów projektu, które przesłał do druku i nie narusza swoim działaniem praw osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość użytych przez Klienta materiałów.
Zapłatę za zamówione produkty można uiścić przelewem tradycyjnym na konto, kartą płatniczą on-line (okresowo mogą pojawiać się ograniczenie tej formy) , także gotówką lub kartą płatniczą w punkcie obsługi (przedpłata)
W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę np. z przyczyn zależnych od technologii produkcji na indywidualne zamówienie, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Klienta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Reklamacje i zwroty.
Sprzedający odpowiada za wady przedmiotu zamówienia na zasadach określonych przez Kodeks cywilny. 
Reklamacji podlegają wady fizyczne produktu powstałe w wyniku błędu w procesie produkcyjnym znaczące różnice kolorystyczne (np. fioletowy zamiast różowego) w odniesieniu do zaakceptowanego wydruku próbnego przy zachowaniu okresu referencyjnego (realizacja w ciągu max 3 dni od otrzymania próbki) i rozbieżność pomiędzy zawartością dostarczonej przesyłki, a treścią zamówienia
Sprzedawca pakuje zamówienia w sposób uniemożliwiający zniszczenie znajdujących się wewnątrz produktów. Jeżeli dostarczone Klientowi paczki  posiadają widoczne uszkodzenia i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić kurierowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.  
Przed instalacją produktu na ścianie należy, zgodnie z instrukcją, sprawdzić czy produkt jest wolny od wad. Reklamację dotyczącą ewentualnych wad fototapet, typu różnice kolorystyczne pomiędzy brytami, niezgodności wzoru pomiędzy brytami lub inne niezgodności pomiędzy brytami należy zgłosić przed zamontowaniem jej na ścianie.  W przypadku gdy montaż zostanie rozpoczęty lub wykonany, a produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym  reklamacja nie przysługuje, chyba, że klient zamówił tapetę wraz z usługą montażu.  
Reklamacji nie podlegają:
- różnice kolorystyczne pomiędzy odcieniem koloru widzianego przez Klienta na monitorze a wydrukiem. Takie różnice są naturalne i wynikają z różnego sposobu budowania koloru na monitorze i w druku oraz indywidualnymi ustawieniami monitora. Ponadto odcień różni się w zależnosci od wybranego podkładu, a niektóre kolory (np. szary) są wyjątkowo podatne na zmianę tonacji w zależności od temperatury światła oraz otoczenia kolorystycznego. W razie wątpliwości przed zakupem klient może poprosić o płatną próbkę referencyjną (detal 1:1 na docelowym podkładzie; ważna 3 dni od otrzymania)
- jakość i wygląd wzorów, zdjęć i grafik, które są dostarczone na zasadach „jakimi są”. W razie watpliwości przed zakupem klient może poprosić o bezpłatne podglądy fragmentów wzoru  w skali 1:1 lub zamowić płatną próbkę detalu
- jakość druku wynikająca z przesłania przez Klienta za niskiej jakości zdjęć, o niskiej rozdzielczości, zdjęć niedoświetlonych, prześwietlonych, itd.
- uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu, powstałe w trakcie montażu, wskutek błędów montażysty lub niewłaściwego przygotowania podłoża  lub w ramach normalnego zużycia
W przypadku ujawnienia wad Klient powinien je niezwłocznie wskazać i doręczyć  reklamację Sprzedawcy w formie pisemnej. Jeżeli Klient nie wskazał widocznych wad, towar uważa się za dostarczony bez wad i zgodnie z zamówieniem, chyba że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada ujawni się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 14 dni od jej wykrycia w przeciwnym razie towar uważany jest za zgodny z zamówieniem i przyjęty bez zastrzeżeń przez Klienta.  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania towaru Klientowi, będącemu konsumentem. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).  Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego poza  przypadkiem osoby fizycznej prowadzącej działalność w oparciu o wpis do CEiDG kupującej towary lub usługi w celach związanych z działalnością gospodarczą, a które nie mają charakteru zawodowego – zostaje całkowicie wyłączona. Reklamacje Klient zobowiązuje się złożyć w przeciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru pocztą elektroniczną lub tradycyjną z załączonym opisem wady, skanem lub kopią dowodu zakupu i dokumentacją fotograficzną zauważonej wady. Klient może zostać poproszony o odesłanie reklamowanego towaru celem rozpatrzenia zasadności reklamacji w terminie 3 dni roboczych od doręczenia mu wezwania. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania informacji przez Sprzedawcę. Odpowiedzialność Sprzedawcy odgranicza się wyłącznie do wartości reklamowanego produktu. Produkt wolny od wad zostanie wysłany w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania protokołu i dowodu zakupu. Sprzedawca zwróci poniesione przez Użytkownika koszty wysyłki za odesłanie wadliwego produktu. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Użytkownik.

Odstąpienie od umowy
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb  Zamówienia na produkty dostępne w serwisie DEKORAMI realizowane są  na indywidualne zamówienie zgodnie ze szczegółową specyfikacją klienta, ściśle związane z osobą kupującego. Zamówiony przez Klienta produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Klientowi nie przysługuje. Jeżeli dostarczone zamówienie nie odpowiada ustaleniom zawartej umowy, za co winę ponosi Sprzedawca, Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę oraz wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 10 dni na realizację zamówienia. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które są od niego niezależne i których nie mógł przewidzieć, a także w przypadku gdy Klient naruszył niniejszy Regulamin lub ustalone warunki zamówienia. Odstąpienie Sprzedawcy od umowy wskazane powyżej może nastąpić w każdym terminie i nie nakłada na Sprzedawcę obowiązku wypłaty Klientowi odszkodowania.

Rozstrzyganie sporów
1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
2. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
3. Formularze wniosków, o których mowa powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
4. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
5. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
6. Zamawiający, będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.
7. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych z przedsiębiorcami jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Ochrona danych osobowych
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia złożenie zamówienia. Dokonując zakupu, wysyłając zapytanie lub wiadomość przez formularz kontaktowy lub maila, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) lub komunikacji. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe: ·           e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia; ·           imię, nazwisko, adres , numer telefonu – wymagany przy dostawie kurierskiej lub koordynacji montażu

Prawa autorskie
Treści prezentowane na stronie www.dekorami.pl, a w szczególności wzory tapet, wizualizacje, artykuły, zdjęcia produktów i realizacji objęte są prawami autorskimi wg. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Korzystanie z tych treści , ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, korzystanie i czerpanie  korzyści wymaga pisemnej zgody właściciela serwisu.
Klient zamawiający wydruk tapety z własnego pliku deklaruje, że posiada prawa autorskie do wszystkich zdjęć i innych elementów projektu, które przesłał do druku i nie narusza swoim działaniem praw osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość użytych przez Klienta materiałów.

Postanowienia końcowe
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Nabywcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z serwisu spowodowanych pracami konserwacyjnymi, usuwaniem usterek lub modernizacją.
Informacje znajdujące się na www.dekorami.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Nabywcy na stronie internetowej sprzedawcy. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie, przy czym nie naruszają one praw nabytych Klientów na podstawie poprzednio obowiązującego Regulaminu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 25 grudnia 2014 oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Sądem rozstrzygającym spory nierozstrzygnięte na drodze polubownej z klientem będącym konsumentem, jest Sąd Rejonowy z zastosowaniem ogólnej właściwości miejscowej, a z klientem niebędącym konsumentem sadowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.